Oceni svojo stavbo (samoocena potresne ranljivosti)


SPLOŠNI POGOJI ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA

1. Namen spletnega vprašalnika je povečati zanimanje občanov za potresno odpornost stavb, v katerih živijo, delajo, ali jih imajo v lasti, ter jih vzpodbuditi k protipotresni utrditvi njihovih stavb.

2. Izpolnjevanje spletnega vprašalnika je anonimno, izpolnjuje pa ga lahko vsak, ki soglaša s temi splošnimi pogoji.

3. Vprašalnik je namenjen okvirni oceni stanovanjskih, poslovnih in poslovno-stanovanjskih stavb, ne pa tudi večjih stavb, kot so na primer športne dvorane, kinodvorane, gledališča, cerkve ali nakupovalni centri.

4. Rezultat vprašalnika je okvirna ocena verjetnosti za posamezno kategorijo poškodovanosti opisane stavbe pri potresu podane intenzitete. Okvirna ocena temelji na uporabi rezultatov statistične analize ocen potresne ranljivosti, ki so bile izračunane za večje število stavb v Sloveniji, ki se nahajajo na območjih z večjo potresno nevarnostjo (baza stavb).

5. Rezultat vprašalnika je zgolj okviren in informativen. Napaka v oceni je sorazmerna odstopanju podanih lastnosti obravnavane stavbe od lastnosti primerljivih stavb v bazi. Za natančen izračun pričakovane poškodovanosti konkretne stavbe v primeru potresa je potrebna presoja strokovnjaka s področja potresnega inženirstva.

6. Vprašalnik je del razvojno raziskovalne naloge Uprave RS za zaščito in reševanje z naslovom Potresna ogroženost objektov – POTROG, v okviru katere so bile med drugim pripravljene strokovne podlage in orodja, ki vam omogočajo, da se lahko preventivno pripravite na potres. Vprašalnik je pripravila skupina strokovnjakov Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Urada za seizmologijo in geologijo, ARSO in Inštituta za vodarstvo v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje.
Vstop v aplikacijo
 
 
Strinjam se

Podatki o stavbi

Korak /


Material navpične nosilne konstrukcije pritličja in etaž nad njim

Korak /


Ostale lastnosti stavbe 1/3

Korak /

Na oceno potresne ranljivosti obravnavane stavbe vplivajo številni parametri. Pomembna je zasnova konstrukcije stavbe, kakovost izdelave in stopnja vzdrževanja. Te parametre lahko kompetentno ocenjuje strokovnjak. Za potrebe ankete jih poskušajte oceniti po svojih najboljših močeh, pri čemer naj vam bo v pomoč slikovno gradivo. V nadaljevanju so navedene določene lastnosti: če se posamezna lastnost pojavlja pri vaši stavbi, jo označite, sicer pustite prazno. Označite toliko lastnosti, kolikor jih po vašem mnenju ustreza vaši stavbi.

Ostale lastnosti stavbe 2/3

Korak /

 

Ostale lastnosti stavbe 3/3

Korak /

 

Vpliv kasnejših posegov v stavbo in njeno nosilno konstrukcijo

Korak /

 

Stanje stavbe

Korak /

 

Potresna nevarnost

Korak /

Na karti odčitajte intenziteto za lokacijo, kjer se nahaja stavba.
Z miško se pomaknite nad karto za povečavo.

Rezultati

Korak /

Rezultati so prikazani za naslednjo stavbo:

leto izgradnje:
konstrukcija:
št. etaž: P +

Ostale lastnosti stavbe:
  • vkopana stavba na brežini
  • mehko pritličje
  • delno vkopana kletna etaža
  • stik stavb različnih višin
  • nesimetričen tloris
  • zidovi, stebri ali stene so neenakomerno razporejeni po tlorisu
  • posegi v povečanje skupne teže stavbe
  • posegi v navpično nosilno konstrukcijo
  • razpoke v nosilnih elementih
  • propadanje gradiv nosilnih elementov

dejanska intenziteta potresa:

Ker vaša stavba stoji na slabih tleh, se intenziteta potresa poveča za eno stopnjo.


Želite videti učinek pri drugačni intenziteti? Izberite novo intenziteto:


Na spodnji sliki je za podane lastnosti obravnavane stavbe prikazan diagram poškodovanosti stavbe pri potresu s podano intenziteto. Prikazane so verjetnosti posameznih kategorij poškodovanosti po Evropski potresni lestvici EMS-98. Razultati niso prikazani, saj za vaš tip stavbe še nimamo zbranih dovolj statističnih podatkov. Rezultati niso prikazani, ker niste izpolnili vseh obveznih vprašanj.

Kategorija poškodovanosti

%
%
1. kategorija: Zanemarljiva do lažja poškodovanost (ni poškodb konstrukcije, lažje poškodbe nekonstrukcijskih elementov) Tanke razpoke v ometu elementov okvirov ali ob vpetju sten. Tanke razpoke v predelnih in polnilnih stenah.
%
2. kategorija: Zmerna poškodovanost (lažje poškodbe konstrukcije, zmerne poškodbe nekonstrukcijskih elementov) Razpoke v stebrih in gredah okvirov ter nosilnih stenah. Razpoke v predelnih in polnilnih stenah. Odpadli so deli krhkih fasadnih oblog in ometa. Odpadla malta iz stikov med montažnimi stenskimi elementi.
%
3. kategorija: Obsežna do huda poškodovanost (zmerne poškodbe konstrukcije, hude poškodbe nekonstrukcijskih elementov) Razpoke v stebrih. Razpoke v vozliščih stebrov in gred ob vpetju okvirov. Razpoke v vozliščih povezanih sten. Odpadel je krovni beton, uklonila se je armatura. Široke razpoke v predelnih in polnilnih stenah, porušitev posameznih polnilnih sten.
%
4. kategorija: Zelo huda poškodovanost (hude poškodbe konstrukcije, zelo hude poškodbe nekonstrukcijskih elementov) Široke razpoke v konstrukcijskih elementih s tlačno porušitvijo betona in pretrgom armature. Izvlek armature gred. Nagibanje stebrov. Porušitev nekaterih stebrov ali enega od zgornjih nadstropij.
%
5. kategorija: Porušitev (zelo hude poškodbe konstrukcije) Porušitev pritličja ali dela (npr. trakta) stavbe.
%
%
1. kategorija: Zanemarljiva do lažja poškodovanost (ni poškodb konstrukcije, lažje poškodbe nekonstrukcijskih elementov) Lasaste razpoke v zelo majhnem številu zidov. Odpadli so majhni kosi ometa. V redkih posameznih primerih so iz zgornjega dela stavbe odpadli nepovezani zidaki.
%
2. kategorija: Zmerna poškodovanost (lažje poškodbe konstrukcije, zmerne poškodbe nekonstrukcijskih elementov) Mnogo zidov je razpokanih. Odpadli so razmeroma veliki kosi ometa. Porušeni so deli dimnikov.
%
3. kategorija: Obsežna do huda poškodovanost (zmerne poškodbe konstrukcije, hude poškodbe nekonstrukcijskih elementov) Široke in obsežne razpoke v večini zidov. Zdrs strešnikov. Dimniki v višini strehe so zlomljeni. Posamezni nekonstrukcijski elementi (predelne stene, zatrepni zidovi) so porušeni.
%
4. kategorija: Zelo huda poškodovanost (hude poškodbe konstrukcije, zelo hude poškodbe nekonstrukcijskih elementov) Zelo hude poškodbe oziroma porušitve zidov. Delna porušitev strešnih in stropnih konstrukcij.
%
5. kategorija: Porušitev (zelo hude poškodbe konstrukcije) Popolna ali skoraj popolna porušitev.
OMEJITEV ODGOVORNOSTI
Okvirna ocena je le informativne narave, saj ni bila pridobljena z individualno obravnavo vaše stavbe, pač pa na podlagi statistične analize ocen potresne ranljivosti podobnih referenčnih stavb, zgrajenih v istem časovnem obdobju, kot vaša stavba. Referenčne stavbe se nahajajo na območjih z večjo potresno nevarnostjo (večina v Ljubljanski kotlini in del v Krško-Brežiški kotlini), zato je okvirna ocena za stavbe izven tega območja manj zanesljiva. Zaradi možnih napak pri oceni podatkov o stavbi (lokacija in zasnova stavbe ter material nosilne konstrukcije) in odstopanju vaše stavbe od povprečja referenčnih stavb je okvirna ocena lahko tudi napačna. Potresno ranljivost vaše stavbe lahko natančneje oceni strokovnjak s področja potresnega inženirstva, kar je še posebej priporočljivo, če med »ostalimi lastnostmi stavbe« vsaj dve veljata tudi pri vaši stavbi ali če okvirna ocena vaše stavbe kaže, da bi bila pri potresu z intenziteto VIII najbolj verjetna kategorija poškodovanosti večja od 2.